Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Quy trình thực hiện EMS cho 1 tổ chức

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quy trình thực hiện EMS cho 1 tổ chức


Các bước thực hiện EMS theo tiêu chuẩn ISO 14000

 1. Đảm bảo sự cam kết của lãnh đạo - đánh giá môi trường ban đầu
 2. Xác định các yêu cầu của luật pháp và cộng đồng cần tuân thủ
 3. Xây dựng chương trình quản lý môi trường
 4. Thực hiện điều hành hệ thống quản lý môi trường
 5. Kiểm tra đánh giá xem xét
 6. Chứng nhận chứng chỉ ISO
Giai đoạn lập chính sách


 1. Lãnh đạo cam kết
 2. Đánh giá môi trường cơ bản ban đầu
 3. Dự thảo chính sách MT- Thiết lập các chỉ thị môi trường- Dự thảo kế hoạch thực hiện HTQLMT
 4. Đánh giá
Giai đoạn lập kế hoạch


 1. Xác định yêu cầu luật pháp cần phải tuân thủ
 2. xác định các yêu cầu khác ( khách hàng, cộng đồng,..)
 3. Kiểm tra sự tuân thủ
 4. Đảm bảo sự tuân thủ
 5. Thiết lập các chỉ thị tuân thủ
 6. Đánh giá

Giai đoạn lập chương trình môi trường


 1. Phân tích và đánh giá các khía cạnh môi trường
 2. Hoàn thành chính sách môi trường
 3. Thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu môi trường
 4. Thiết lập chỉ thị dùng đánh giá kết quả hoạt động môi trường
 5. Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường
 6. Xây dựng thủ tục kiểm soát điều hành
 7. Rà soát chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ thị
 8. Đánh giá
Giai đoạn thực hiện EMS


 1. Hoàn thành cơ cấu quản lý và phân công trách nhiệm
 2. Huấn luyện, khuyến khích thống kê và các kế hoạch
 3. Thiết lập và duy trì mối quan hệ giao tiếp
 4. Lưu trữ thống kê các tài liệu, tư liệu
 5. Xem xét và thử nghiệm khả năng đáp ứng tình trạng khẩn cấp
 6. Đo lường các đặc trưng của EMS
 7. Đánh giá

Giai đoạn đánh giá cải tiến EMS


 1. Thiết lập chương trình đánh giá
 2. Khắc phục các điểm chưa phù hợp thực hiện ngăn ngừa
 3. Xem xét lại của lãnh đạo
 4. Cải thiện kết quả hoạt động môi trường
 5. cải tiến EMS
 6. Thực hiện đánh giá để nhận chứng chỉ ISO 14000
 7. Đánh giá

Tóm tắt các bước tiến hành xây dựng EMS tổ chức và công ty


 1. Xác định các yêu cầu luật pháp về MT
 2. Xác định và đánh giá khía cạnh môi trường có ý nghĩa
 3. Tập hợp các quan điểm các bên có liên quan
 4. Chuẩn bị chính sách môi trường
 5. Xác định vai trờ trách nhiệm chính
 6. Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu
 7. Các chương trình quản lý môi trường
 8. Xác định các nội dung thanh tra MT
 9. Xác định nhu cầu đo đạc quan trắc
 10. Thiết lập quy trình hành động, khắc phục kiểm soát, quản lý tư liệu
 11. Xác lập vai trò trách nhiệm
 12. Nâng cao nhận thức năng lực
 13. Chuẩn bị sổ tay EMS
 14. Huấn luyện cán bộ nhân viên
 15. Đánh giá nội bộ EMS
 16. Xem xét của lãnh đạo - cải tiến
Tư liệu: ebook về ISO 14000, giáo trình "Hệ thống Quản lý Môi trường" của TS Chế Đình Lý
 
Sửa lần cuối:
Top