San Francisco trở thành đô thị không rác như thế nào

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
San Francisco trở thành đô thị không rác như thế nào
Francisco phải tách riêng các vật liệu có thể tái chế, vật liệu có thể phân hủy và rác thải chôn lấp.
650 tấn chất thải hữu cơ được thu gom tại San Francisco mỗi ngày. Sau đó, nó được đưa đến cơ sở Recology, nơi nó được xây dựng và sàng lọc các chất không hữu cơ như nhựa. Một hệ thống đường ống giúp lọc các khí nhà kính được tạo ra bởi các vi khuẩn trong phân ủ và nguy hiểm cho môi trường. Phần tốt nhất là sau khi phân được xử lý, nó được bán cho nông dân và vườn nho địa phương để sản xuất cây trồng mới, mang lại mọi thứ tròn đầy.

San Francisco chuyển 80% chất thải từ các bãi rác, nhiều hơn bất kỳ thành phố lớn nào khác ở Bắc Mỹ. Hy vọng sẽ đạt được chất thải bằng không vào năm 2020. Dưới đây là một cái nhìn về những gì làm cho hệ thống quản lý chất thải của thành phố rất thành công.
 
scroll-topTop