Sản xuất tinh gọn dành cho doanh nghiệp

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị

Đính kèm

 • 6_SIGMA_Introduction to Lean Manufacturing - English.pdf
  466.5 KB · Lượt xem: 524
 • 6_SIGMA_Introduction to Lean Manufacturing - Vietnamese.pdf
  612.8 KB · Lượt xem: 651
 • 6_SIGMA_LEAN PRODUCTION.ppt
  154 KB · Lượt xem: 530
 • 6_SIGMA_LeanSixSigma Greenbelt Training course outline.pdf
  130 KB · Lượt xem: 621
 • 6_SIGMA_The Power of 6-sigma (Vietnamese).pdf
  591.9 KB · Lượt xem: 563
scroll-topTop