So sánh chất rắn lơ lửng TS, TSS, SS

daibangxanh

Cây cổ thụ

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số tài liệu ghi như sau: Tất cả các thông số phương pháp định lượng ( khô xem, và thông số kỹ thuật lọc)
TSS: chất rắn lơ lửng khối lượng được giữ lại trên một bộ lọc và cân nặng.
TDS: Tổng số chất rắn hòa tan là chất rắn hòa tan trong dung dịch đi qua bộ lọc. khối lượng vẫn còn sau khi sấy phần nổi của giải pháp lọc.
TS: Tổng chất rắn là khối lượng chất thải còn lại sau khi sấy phần nổi của mẫu không lọc.
SS: lắng chất rắn là khối lượng chất rắn được sấy trong thời gian nhất định.
sự khác biệt giữa Tổng chất rắn lơ lửng và chất rắn lơ lửng ???
 

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Total Suspended Solids, Total Solids, Total Dissolved Solid, Total Volatile Solids and Settable Solids.
Dịch ra là: Tổng chất rắn lơ lửng, Tổng chất rắn, Tổng chất rắn hòa tan, Tổng chất rắn dễ bay hơi và chất rắn có khả năng lắng được.
Về ý nghĩa thì có liên quan đến BOD, COD, độ đục, đồ màu và các chỉ tiêu khác trong nước.
 
scroll-topTop