Ứng dụng Gom Rác GRAC

SO SÁNH HIỆU QUẢ PM-6 VÀ ENCHOICE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA QUÁ TRÌNH SX MỦ CAO SU

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA HAI CHẾ PHẨM SINH HỌC PM-6 VÀ ENCHOICE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MỦ CAO SU” nghiên cứu về khả năng xử lí nước thải cao su của hai chế phẩm sinh học ENCHOICE và PM-6. Từ đó đưa ra kết quả so sánh về hiệu quả xử lí của hai chế phẩm ENCHOICE và PM-6.

Nguồn: Sưu tầm
Mã:
yeumoitruong.vn
Chúc vui:001:
 

Đính kèm

Top