Số UN là gì? Mã số CAS là gì?

va_changer78

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Số UN là gì? Mã số CAS là gì? Phiếu an toàn hóa chất gồm những gì?
Số UN (United nations) là số có bốn chữ số, được quy định bởi Tổ chức Liên hợp quốc, dùng để xác định các hóa chất nguy hiểm.

Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hóa chất theo quy tắc của Chemical Abstracts Service (một Ban thuộc Hội hóa học Mỹ, viết tắt là CAS)

Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) phải bao gồm ít nhất là các mục sau: a) tên hoá chất, xuất xứ; nơi sản xuất;
b) thành phần, công thức hoá học;
c) đặc tính hoá lý, tính độc;
d) tính ổn định và hoạt tính;
đ) mức độ nguy hiểm;
e) mức độ rủi ro đối với sức khoẻ;
g) mức độ rủi ro đối với môi trường;
h) tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân;
i) biện pháp sơ cứu về mặt y tế khi cần thiết;
k) biện pháp xử lý khi có hoả hoạn;
l) biện pháp ngăn ngừa rủi ro, ngăn ngừa tai nạn;
m) biện pháp cất giữ;
n) biện pháp quản lý chất thải;
o) các yêu cầu trong vận chuyển;
p) các tiêu chuẩn việt nam và quy định luật pháp phải tuân thủ;
q) các thông tin cần thiết khác.

Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
 
scroll-topTop