Tái đánh giá SXSH tại doanh nghiệp BTCO

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đoàn tư vấn viên đã tham gia tái đánh giá SXSH tại doanh nghiệp BTCO sau khi đợt đi đánh giá lần 1: http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?t=10290
Kiểm tra các hoạt động đã thực hiện và chưa thực hiện, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để chương trình sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp triển khai hiệu quả 
scroll-topTop