tài liệu : Giới thiệu sản xuất sạch hơn

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung
- Các lợi ích của sản xuất sạch hơn
- Giảm nguyên liệu và năng lượng sử dụng
- Sản xuất sạch hơn là mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp.
- Các nguyên tắc và các phương pháp SXSH
- So sánh SXSH và phương pháp cuối đường ống.
- Lợi ích của SXSH là gì
- Lợi ích của SXSH là gì

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/SXSH%20co%20y%20nghia%20dv%20tat%20ca%20cac%20co%20so%20cong%20nghiep.doc

http://www.box.net/shared/cahq961ogg
 
scroll-topTop