tài liệu : Giới thiệu sản xuất sạch hơn

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung
- Các lợi ích của sản xuất sạch hơn
- Giảm nguyên liệu và năng lượng sử dụng
- Sản xuất sạch hơn là mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp.
- Các nguyên tắc và các phương pháp SXSH
- So sánh SXSH và phương pháp cuối đường ống.
- Lợi ích của SXSH là gì
- Lợi ích của SXSH là gì

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/SXSH%20co%20y%20nghia%20dv%20tat%20ca%20cac%20co%20so%20cong%20nghiep.doc

http://www.box.net/shared/cahq961ogg
 
scroll-topTop