tài liệu : Quản lí nước thải công nghiệp

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung :
- quản lý nước công nghiệp
- chất lượng nước công nghiệp
- nươc thải công nghiệp
- kiểm định nguồn nước
- giảm thiểu chất thải
- các giải pháp xử lý
- công nghệ phù hợp
- thực hiện ông tác quản lý nguồn nước

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/Quan%20Ly%20Nuoc%20Thai%20Cong%20Nghiep.pdf

http://www.box.net/shared/xds8d58e8o
 
scroll-topTop