Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Tại sao chọn ISO 14000?

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tại sao chọn ISO 14000?

* Áp lực từ thị trường:
o Khách hàng của Doanh nghiệp yêu cầu,
o Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường yêu cầu,
o Cộng đồng dân cư xung quanh,
o Cải thiện hiệu quả kinh tế của hoạt động môi trường để tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh,
o Xu thế hội nhập quốc tế.
* Áp lực từ chủ sở hữu, cổ đông:
o Muốn đảm bảo đầu tư của họ được duy trì “sạch” về môi trường,
o Cải thiện hành ảnh của Doanh nghiệp đối với khách hàng và các bên quan tâm.
* Áp lực từ nhân viên:
o Có được môi trường làm việc an toàn,
o Đảm bảo tương lai sức khoẻ và gia đình.
http://www.pnq.com.vn/VN/ISO14_VN/iso14 why_vn.html
 
Top