Tạo ra một văn hóa an toàn

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tại sao bạn muốn một nền văn hóa an toàn mạnh mẽ?

Nó đã được quan sát thấy ở các trang web VPP OSHA và xác nhận bởi các nghiên cứu độc lập phát triển nền văn hóa an toàn mạnh mẽ có ảnh hưởng lớn nhất duy nhất trên giảm tai nạn của quá trình nào. Đó là lý do duy nhất này mà phát triển những nền văn hóa nên được ưu tiên hàng đầu cho tất cả các nhà quản lý và giám sát.
190610%20brand%20community%201.jpg

Một nền văn hóa an toàn là những gì - làm thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến công ty của tôi?

Nền văn hóa an toàn bao gồm niềm tin chia sẻ, thực hành, và thái độ tồn tại ở cơ sở. Văn hóa là không khí được tạo ra bởi những niềm tin, thái độ, vv, mà hình hành vi của chúng tôi. Một nền văn hóa tổ chức an toàn là kết quả của một số yếu tố như:

  • Quản lý và nhân viên định mức, giả định và niềm tin;
  • Quản lý và thái độ của nhân viên;
  • Giá trị, thần thoại, những câu chuyện;
  • Các chính sách và thủ tục;
  • Ưu tiên giám sát, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình;
  • Sản xuất và dòng dưới cùng áp lực so với vấn đề chất lượng;
  • Hành động hoặc thiếu hành động để sửa hành vi không an toàn;
  • Đào tạo và khuyến khích nhân viên; và
  • Sự tham gia của nhân viên hoặc "mua vào."
Trong một nền văn hóa an toàn mạnh mẽ, tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm về an toàn và theo đuổi nó trên một cơ sở hàng ngày; nhân viên vượt qua "cuộc gọi của nhiệm vụ" để xác định điều kiện không an toàn và hành vi, can thiệp và sửa chữa chúng. Ví dụ, trong một nền văn hóa an toàn mạnh mẽ bất kỳ nhân viên sẽ cảm thấy thoải mái đi bộ đến người quản lý hoặc giám đốc điều hành nhà máy và nhắc nhở anh ta hoặc cô đeo kính an toàn. Những hành vi này sẽ không được xem như là về phía trước hoặc quá hăng say nhưng sẽ được định giá bởi tổ chức và khen thưởng. Tương tự như vậy các đồng nghiệp thường xuyên tìm ra cho nhau và chỉ ra những hành vi không an toàn với nhau.

Một công ty với một nền văn hóa an toàn mạnh mẽ thường trải qua vài nguy cơ hành vi, do đó họ cũng có kinh nghiệm giá thấp tai nạn, thấp ngạch, vắng mặt thấp và năng suất cao. Chúng thường những công ty rất thành công bằng cách xuất sắc trong tất cả các khía cạnh của kinh doanh và xuất sắc.

Tạo ra một nền văn hóa an toàn cần có thời gian. Nó thường là một quá trình kéo dài nhiều năm. Một loạt các bước cải tiến quy trình liên tục có thể được theo sau để tạo ra một nền văn hóa an toàn. Sử dụng lao động và cam kết của nhân viên là điểm nổi bật của một nền văn hóa an toàn thật sự nơi an toàn là một phần của hoạt động hàng ngày.

Một công ty ở đầu của con đường hướng tới phát triển một nền văn hóa an toàn có thể biểu hiện một mức độ nhận thức an toàn, bao gồm các áp phích an toàn và dấu hiệu cảnh báo. Như nhiều thời gian và cam kết cống hiến, một công ty sẽ bắt đầu để giải quyết những mối nguy hiểm về thể chất và có thể phát triển các chương trình công nhận an toàn, tạo ra các ủy ban an toàn, và bắt đầu chương trình khuyến khích.

Hỗ trợ quản lý cao nhất của một nền văn hóa an toàn thường là kết quả trong việc đạt được một giám đốc an toàn, cung cấp nguồn lực cho điều tra tai nạn, và huấn luyện an toàn. Tiến bộ hơn nữa đối với một nền văn hóa an toàn thật sự sử dụng hệ thống trách nhiệm giải trình. Các hệ thống thiết lập mục tiêu an toàn, đo lường các hoạt động an toàn và chi phí phí trở lại cho các đơn vị đó phải chịu họ. Cuối cùng, an toàn trở thành trách nhiệm của tất cả mọi người, không chỉ là giám đốc an toàn của. An toàn trở thành một giá trị của tổ chức và là một phần của các hoạt động. Quản lý và nhân viên cam kết và tham gia trong việc ngăn ngừa thiệt hại. Theo thời gian các chỉ tiêu và niềm tin của sự thay đổi tổ chức tập trung từ việc loại bỏ các mối nguy hiểm để loại bỏ các hành vi không an toàn và xây dựng hệ thống chủ động cải thiện điều kiện an toàn và sức khỏe. An toàn lao động và làm điều gì đó đúng cách được ưu tiên hơn những áp lực sản xuất ngắn hạn. Đồng thời, sản xuất không bị ảnh hưởng nhưng được tăng cường do mức độ xuất sắc phát triển trong tổ chức.

Xây dựng văn hoá an toàn

Bất kỳ quá trình đó sẽ đem lại tất cả các cấp trong tổ chức với nhau để làm việc trên một mục tiêu chung mà tất cả mọi người giữ giá cao sẽ tăng cường văn hóa tổ chức. An toàn và sức khỏe công nhân là một khu vực duy nhất có thể làm điều này. Đây là một trong số ít những sáng kiến mang lại lợi ích đáng kể cho lực lượng lao động ở tuyến đầu. Kết quả là, mua vào có thể đạt được cho phép tổ chức thực hiện có hiệu quả thay đổi. Lấy tuyến mua vào để cải thiện an toàn và sức khỏe công nhân là dễ dàng hơn nhiều so với nó là để có được mua vào để cải thiện chất lượng, tăng lợi nhuận. Khi cải tiến quy trình cần thiết, được thực hiện cả ba lĩnh vực thường cải thiện và một nền văn hóa được phát triển để hỗ trợ cải tiến liên tục trong mọi lĩnh vực. Sau đây đều là các quá trình chính và sự kiện quan trọng đó là cần thiết để thực hiện thành công quá trình thay đổi về an toàn và sức khỏe. Nó được thiết kế để tập trung bạn về quá trình chứ không phải là nhiệm vụ cá nhân. Người ta thường có xu hướng tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ, ví dụ, để đào tạo tất cả mọi người trên một mối quan tâm cụ thể hoặc chủ đề hay thực hiện một thủ tục mới cho điều tra sự cố, vv Các trang web duy trì tập trung vào quá trình lớn hơn để được theo sau là thành công hơn nhiều. Họ có thể nhìn thấy "rừng" từ "cây" và do đó có thể điều chỉnh giữa nhiên khi cần thiết. Họ không bao giờ quên mất mục tiêu dự định của họ, do đó, họ có xu hướng không để bị phân tâm hoặc cho phép trở ngại can thiệp vào nhiệm vụ của họ. Quá trình tự nó sẽ chăm sóc của việc thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên thích hợp được cung cấp và các ưu tiên được thiết lập.
Được quản lý hàng đầu "Mua vào" - Đây là bước đầu tiên mà cần phải được thực hiện.Quản lý hàng đầu phải là trên tàu.Nếu họ không, an toàn và sức khỏe sẽ cạnh tranh với các vấn đề kinh doanh cốt lõi như sản xuất và lợi nhuận, một trận chiến mà hầu như luôn luôn bị mất.Họ cần phải hiểu nhu cầu thay đổi và sẵn sàng để hỗ trợ nó.Cho thấy chi phí cho tổ chức trong điều kiện đô la (chi phí trực tiếp và gián tiếp của tai nạn) đang được mất, và các chi phí tổ chức (sợ hãi, thiếu tin tưởng, cảm giác được sử dụng, vv) có thể là lý do thuyết phục để nhìn vào cần để làm một cái gì đó khác nhau.Vì thiệt hại do tai nạn là mấu chốt chi phí cho tổ chức, kiểm soát này sẽ trả tiền nhiều hơn cho những thay đổi cần thiết.Ngoài ra, khi thành công, bạn cũng sẽ đi một chặng đường dài trong việc loại bỏ các rào cản tổ chức như sợ hãi, thiếu tin tưởng, vv: Các vấn đề thường nhận được trong cách của tất cả mọi thứ mà tổ chức muốn làm.
 

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sắp xếp các tổ chức bằng cách thiết lập một tầm nhìn chung về các mục tiêu an toàn và sức khỏe và mục tiêu so với sản xuất.Quản lý cấp trên phải sẵn sàng để hỗ trợ bằng cách cung cấp các nguồn lực (thời gian) và giữ các nhà quản lý và giám sát trách nhiệm để làm như vậy.Quản lý toàn bộ và nhân viên giám sát cần phải thiết lập ví dụ và dẫn dắt sự thay đổi.Nó thêm về lãnh đạo quản lý hơn.

Xác định vai trò và trách nhiệm cụ thể về an toàn và sức khỏe tại tất cả các cấp của tổ chức.An toàn và sức khỏe phải được xem như là trách nhiệm của tất cả mọi người.Làm thế nào tổ chức này là để đối phó với áp lực cạnh tranh và ưu tiên, tức là, sản xuất, so với an toàn và sức khỏe, cần phải được viết rõ ràng ra.

Phát triển một hệ thống trách nhiệm của tất cả các cấp của tổ chức.Mọi người đều phải tuân theo luật chơi tương tự và phải chịu trách nhiệm cho khu vực trách nhiệm của họ.Dấu hiệu của một nền văn hóa mạnh mẽ là khi các cá nhân tổ chức tự chịu trách nhiệm.

Các biện pháp phát triển và một phép đo liên tục và hệ thống thông tin phản hồi.Lái xe hệ thống các biện pháp hoạt động thượng nguồn khuyến khích thay đổi tích cực.Ví dụ như số lượng các mối nguy hiểm báo cáo hoặc sửa chữa, số lượng thanh tra, kiểm tra số lượng thiết bị, JSA của, trước khởi động đánh giá thực hiện, vv

Trong khi nó luôn luôn là tốt đẹp để biết những gì hiệu suất mấu chốt là, ví dụ, tỷ lệ tai nạn, quá chú trọng vào những điều này và sử dụng chúng để lái xe hệ thống thường chỉ khiến tai nạn báo cáo dưới gầm bàn.Đó là tất cả quá dễ dàng để thao tác tỷ lệ tai nạn mà sẽ chỉ dẫn đến các vấn đề rủi ro còn lại chưa được giải quyết và một xác suất cho các sự kiện nghiêm trọng hơn xảy ra trong tương lai.

Phát triển chính sách về công nhận, khen thưởng, khuyến khích, và các nghi lễ.Một lần nữa, khen thưởng người lao động để làm những điều đúng đắn và khuyến khích tham gia vào các hoạt động thượng nguồn.Liên tục đánh giá lại các chính sách để đảm bảo hiệu quả và để đảm bảo rằng họ không trở thành chương trình được hưởng.

Nâng cao nhận thức và đào tạo Kick-off cho tất cả nhân viên.Đó là không đủ cho một phần của tổ chức tham gia và biết về nỗ lực thay đổi - toàn bộ trang web cần phải biết và tham gia trong một số cách.Một kỷ niệm khởi có thể được sử dụng để công bố đó là một "ngày mới" và tìm mua-in cho bất kỳ thủ tục và chương trình mới.

Thực hiện thay đổi quá trình thông qua sự tham gia quản lý, công đoàn (nếu có mặt), và nhân viên sử dụng một "Kế hoạch Act" quy trình Quản lý chất lượng toàn diện (TQM).

Đo hiệu suất liên tục, giao tiếp kết quả,những thành công.Công bố kết quả là rất quan trọng để duy trì những nỗ lực và giữ tất cả mọi người có động cơ.Mọi người đều cần phải được cập nhật trong suốt quá trình.Báo cáo tiến độ trong các cuộc họp chuyển dịch bình thường cho phép thời gian cho ý kiến về Ban chỉ đạo mở thông tin liên lạc, nhưng cũng cho phép đầu vào.Tất cả mọi người cần phải có một tiếng nói, nếu không, họ sẽ không muốn mua vào.Một hệ thống có thể đơn giản như sử dụng các cuộc họp hiện nay, một bảng thông báo, và một hộp bình luận.

On-Hỗ trợ - Tăng cường, phản hồi, đánh giá lại, điều chỉnh giữa khóa học, và đang tiến hành đào tạo là quan trọng để duy trì cải tiến liên tục.
 
scroll-topTop