Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

TCVN 3255-1986 An toan no - Yeu cau chung

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn nổ cho các quá trình sản xuất vận chuyển, bảo quản trong đó có các chất có khả năng hình thành môi trường nguy hiểm nổ.
Riêng đối với các quá trình đặc biệt như mỏ, sản xuất bảo quản, và vận chuyển vật liệu nổ... ngoài tiêu chuẩn này cần phải có các tiêu chuẩn riêng.
 

Đính kèm

Top