Ứng dụng Gom Rác GRAC

TCVN 3255-1986 An toan no - Yeu cau chung

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn nổ cho các quá trình sản xuất vận chuyển, bảo quản trong đó có các chất có khả năng hình thành môi trường nguy hiểm nổ.
Riêng đối với các quá trình đặc biệt như mỏ, sản xuất bảo quản, và vận chuyển vật liệu nổ... ngoài tiêu chuẩn này cần phải có các tiêu chuẩn riêng.
 

Đính kèm

Top