Ứng dụng Gom Rác GRAC

TCVN 4878-1989 Phân loại cháy - Yêu cầu chung

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tiêu chuẩn này phân các dạng khác nhau của sự cháy ra 4 loại dựa vào bản chất của chất cháy( nhiên liệu). Sự phân loại này đặc biệt có ích cho việc sử dụng đúng và hợp lí các phương tiện dập cháy khi chống cháy.
 

Đính kèm

Top