Ứng dụng Gom Rác GRAC

TCVN 5307-1991 Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ (gọi tắt là kho xăng dầu)
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế:
- Các kho dầu mỏ động thực vật
- Các kho chứa hơi đốt hóa lỏng
- Các kho xăng dầu dùng tạm không quá 5 năm
- Các kho xây dựng trong hang và dưới nước
- Các bể chứa khác với thành phần công nghệ của kho
 

Đính kèm

Top