Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

TCVN 5307-1991 Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ (gọi tắt là kho xăng dầu)
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế:
- Các kho dầu mỏ động thực vật
- Các kho chứa hơi đốt hóa lỏng
- Các kho xăng dầu dùng tạm không quá 5 năm
- Các kho xây dựng trong hang và dưới nước
- Các bể chứa khác với thành phần công nghệ của kho
 

Đính kèm

Top