TCVN 5308 : 1991 về An toàn trong xây dựng

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ XÂY DỰNG
Số 256 BXD/KHKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 1990​

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt nam
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá ban hành kèm theo nghị định số 141 – HĐBT ngày 24-08-1982 của Hội đồng Bộ trưởng
Căn cứ Nghị định số 1940-KG ngày 19-10-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc xét duyệt, ban hành các Tiêu chuẩn Việt nam về xây dựng cơ bản;
Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong công văn số 2958/KTAT ngày 12-12-1990, đề nghị trình duyệt của đồng chí Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật Bộ Xây dựng trong công văn số 103 BXD/KHKT ngày 28-12-1990

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Nay ban hành kèm theo Quyết định này 01 Tiêu chuẩn Việt nam : QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG – TCVN 5308-91
Tiêu chuẩn này thay thế cho QPVN 14-79
Điều 2:
Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 01-3-1991 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
NGUYỄN MẠNH KIỂM
ĐÃ KÝ


Tiêu chuẩn này thay thế cho QPVN 14-79
Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho tất cả các tổ chức quốc doanh và ngoài quốc doanh thuộc mọi ngành kinh tế có làm công tác xây dựng.
1. QUY ĐỊNH CHUNG

1-1. Quy phạm này quy định những yêu cầu về kỹ thuật an toàn lao động và áp dụng khi:
Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng;
Lập đề án thiết kế tổ chức xây dựng, thiết kế thi công các công trình xây dựng (dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện) trong các trường hợp xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, sửa chữa hoặc phá dỡ;
Tiến hành thi công các công trình xây dựng
1-2. Ngoài những yêu cầu trong quy phạm này, khi thiết kế và thi công còn phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy.
1-3. Khi chưa có đầy đủ các hồ sơ (tài liệu) thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công thì không được phép thi công. Trong các tài liệu đó phải thể hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chống cháy.
1-4. Lãnh đạo các đơn vị thi công: Giám đốc, đội trưởng, tổ trưởng sản xuất, trưởng các phòng ban, cán bộ chuyên trách an toàn lao động, phải thực hiện đầy đủ và đúng đắn chế độ trách nhiệm về bảo hộ lao động theo quy định hiện hành.
1-5. Trách nhiệm về việc thực hiện các yêu cầu an toàn khi sử dụng máy (dụng cụ, thiết bị thi công) kể cả phương tiện bảo vệ tập thể và bảo vệ cá nhân cho những người làm việc quy định như sau:
Tình trạng kỹ thuật của máy và phương tiện bảo vệ thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý chúng;
Việc huấn luyện và hướng dẫn về an toàn lao động thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý người làm việc;
Việc tuân theo các yêu cầu về bảo hộ lao động khi thi công thuộc trách nhiệm của đơn vị tiến hành công việc.
 

Đính kèm

  • TCVN 5308-91 ve An toan Xay dung.doc
    460 KB · Lượt xem: 1,110
scroll-topTop