Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Hết hiệu lực TCVN 6154:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kt an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình chịu áp lực( sau đây gọi tắt là bình) cso áp suất làm việc cho phép lớn hơn 0,7KG/CM2, thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 6153:1996

Tiêu chuẩn trích dẫn:
TCVN 1995: Thiết bị áp lực mối hàn -Yêu cầu về thiết kế kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
TCVN: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật về an toàn ,kết cấu,chế tạo
 

Đính kèm

Top