Têu chuẩn ISO 9000 Cơ hội và kiến thức!

Hoang Huong

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của một tổ chức. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một doanh nghiệp cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn chính trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000, tiêu chuẩn này quy định về những nguyên tắc cốt yếu trong quản lý chất lượng, đây là cơ sở để các tổ chức và doanh nghiệp xác định và thiết lập các quy trình công việc chuẩn và một hệ thống văn bản quản lý chất lượng nhằm đảm bảo kiểm soát một cách hiệu quả các hoạt động trong một đơn vị.
Khoá đào tạo “Kỹ năng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008" được tổ chức nhằm trang bị cho học viên những thông tin và kiến thức cơ bản trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của doanh nghiệp. Ngày 21-22/11/2011
Để hỗ trợ các cơ quan/ doanh nghiệp phát triển đội ngũ đánh giá viên và tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ một cách hiệu quả, Trung tâm Năng suất Việt Nam tổ chức khoá đào tạo: “Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008” vào các ngày 23 - 25/ 11/ 2011 (03 ngày).

Phiếu đăng ký xin gửi về:
Phòng Đào tạo, Trung tâm Năng suất Việt Nam
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37561501- Ext. 118-119 Fax: 04.37561502
E-mail: trd@vpc.vn / website: www.vpc.vn
 
scroll-topTop