Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thắc mắc về HTXLNT

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình đang vận hành HTXLNT cho một KCN nhưng kinh nghiệm còn ít, nên có rất nhiều thăc mắc nhơ mọi người giải đáp.
- XLNT bằng hóa chất keo tụ PAC có mục đích gì?
- Bể tuyển nổi có mục đích gì?
- Làm sao để biết được vi sinh trong bể thiếu khí và hiếu khí nhiều hay it?
Mong mọi người giúp đỡ.
 
Top