Thắc mắc về kiểm tra, kiểm định thiết bị PCCC

halay

Mầm xanh
Bài viết
9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty tôi có một số hệ thống chữa cháy tự động bằng khí CO2
Khi xây dựng hệ thống có làm đầy đủ các thủ tục thẩm duyệt nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng
Đồng thời có kiểm định lần đầu các phương tiện PCCC dùng cho công trình, cơ quan kiểm định là Cục cảnh sát PCCC trong đó có các chai chứa khí CO2 loại bình 68 lít (~130kg) kiểm định theo TCVN 7161:2002
Bên cạnh đó Công ty đang thực hiện hoạt động kiểm định An toàn định kỳ hàng năm theo hướng dẫn của thông tư 05/2014/TT-BLĐTB&XH, thì các thiết bị trên thuộc danh mục kiểm định an toàn thiết bị chịu áp lực
Vậy tôi xin hỏi các kiểm định trên khác nhau như thế nào?
Doanh nghiệp có cần kiểm định An toàn (thiết bị áp lực) theo Thông tư 05/2014/TT-BLĐTB&XH nữa không?
 
scroll-topTop