Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

thắc mắc về làm cam kết cho dự án sử dụng ngân sách của Tỉnh

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cũng vẫn hỏi về cái chợ theo chương trình nông thôn mới xin các bác chỉ giáo cho em.
địa phương nhận được ngân sách xây chợ (quy mô nhỏ hơn chợ cấp 2), nhưng trong dự toán do UBND Tỉnh phê duyêt hoàn toàn không có khoản chi cho lập cam kết bảo vệ môi trường.
vậy trường hợp này thì có cần làm cam kết không? liệu là UBND tỉnh có tạo cơ chế thoáng không bắt làm cam kết thì không cấn lập cam kết, chỉ việc thi công?
(trong trường hợp vẫn phải làm cam kết thì có cần phải điều chỉnh dự toán không, hay sẽ quyết toán sau.)
pháp lý môi trường em chưa có kinh nghiệm mong các bác chỉ giáo
 
Top