Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tài liệu thắc mắc!!! xin mọi người trả lời ziup mình

daibangxanh

Well-Known Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Muốn biết mã phải biết ngành nghề của bạn là gì nữa.
Hoặc
19 12 Các loại chất thải khác (chưa nêu tại các mã khác hoặc không xác định được nguồn phát sinh)
19 12 01 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ
19 12 02 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại hữu cơ
19 12 03 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ
19 12 04 Các loại chất thải khác có tính ăn mòn
19 12 05 Các loại chất thải khác có tính dễ cháy
 

Chủ đề mới

Top