thành lập Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trư

Bài viết
8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Về thành lập Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2614/QĐ-UBND TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về thành lập Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố
trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3043/TNMT-VP ngày 23 tháng 4 năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 396/TTr-SNV ngày 24 tháng 5 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.
Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố là đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY MANAGEMENT BOARD FOR SOLID WASTE TREATMENT COMPLEXES.
Tên viết tắt: MBS
Trụ sở đặt tại số 40 đường Võ Thị Sáu, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố thực hiện theo quy hoạch;
2. Quản lý việc sử dụng đất trong các Khu liên hợp xử lý chất thải rắn của thành phố đối với các nhà đầu tư theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và theo đúng quy định của pháp luật;
3. Quản lý việc triển khai thực hiện quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng của các Khu liên hợp xử lý chất thải rắn của thành phố phù hợp với quy hoạch tổng thể đã được duyệt;
4. Kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý rác của các đơn vị hoạt động trong các Khu Liên hợp xử lý chất thải của thành phố
5. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác của các đơn vị hoạt động trong các Khu Liên hợp xử lý chất thải của thành phố đảm bảo chính xác, đạt chất lượng và hiệu quả, đảm bảo yêu cầu về môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm nếu có theo quy định;
6. Lập kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn về xử lý chất thải trên địa bàn thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
7. Tổ chức quản lý và xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu Liên hợp xử lý chất thải theo quy định của pháp luật và kế hoạch phát triển các Khu Liên hợp xử lý chất thải của thành phố;
8. Tổ chức xúc tiến, kêu gọi các đơn vị trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy xử lý rác trong các Khu Liên hợp xử lý chất thải theo quy định;
9. Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước thuộc ngành và lĩnh vực có liên quan;
10. Tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân lao động trong các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố;
11. Báo cáo định kỳ, đột xuất với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về tình hình triển khai thực hiện, xây dựng, phát triển, quản lý và hoạt động của các Khu Liên hợp xử lý chất thải của thành phố.
Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố:
Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố do Giám đốc Ban quản lý điều hành theo chế độ thủ trưởng, có từ một đến hai Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc Ban quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý.
Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, bố trí nhân sự phù hợp, đủ năng lực và phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ban hành.
Biên chế của Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở - ngành, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp Xử lý chất thải thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 5;
-Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-Thường trực Thành ủy;
-Thường trực HĐND thành phố;
-TTUB : CT, các PCT;
-Công an thành phố (PC 13);
-Sở Nội vụ (02 bản);
-Kho bạc Nhà nước TP;
-VPHĐ-UB: PVP/VX, ĐT;
-Tổ VX, ĐT;
-Lưu: VT, (VX/Nh) D.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tín
 

Đính kèm

  • QD 396 - BQL cac KLH XLCT.doc
    47.5 KB · Lượt xem: 730
scroll-topTop