Thành lập liên hiệp hoặc CLB có vi phạm pháp luật không

daibangxanh

Cây cổ thụ

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thành lập liên hiệp hoặc CLB có vi phạm pháp luật không :02:
Giả sử tụ tập khi chưa có sự cho phép của Sở ........Văn Hóa Thông Tin
Ai giúp trả lời cái này với

Ak ak, về nguyên tắc thì để đảm bảo giữ vững định hướng ABC cho nên việc thành lập các thể loại hội, CLB....đều phải qua các thủ tục khá nhiêu khê :02:

Phải viết đơn, viết điều lệ nêu rõ tôn chỉ, mục đích...(dù chỉ là hội câu cá thì cũng phải có định hướng), rồi đi nộp...

Nói chung là mệt lắm. Nhưng chú ĐBX cứ yên tâm, ở VN cái gì cũng có qui định, thông thường thì chẳng ai tuân theo cũng chả sao nhưng khi "có việc" thì nhà nước sẽ mang ra dùng...Ví dụ như bác Bloger Điếu cày đó....ở VN có mấy ai cho thuê nhà tư mà chịu đóng thuế đâu (mặc dù có qui định) và cũng có ai làm sao đâu...nhưng riêng bác Điếu cày bị ra tòa...:26:
 

oriole

Cây công nghiệp
Bài viết
245
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ak ak, về nguyên tắc thì để đảm bảo giữ vững định hướng ABC cho nên việc thành lập các thể loại hội, CLB....đều phải qua các thủ tục khá nhiêu khê :02:

Phải viết đơn, viết điều lệ nêu rõ tôn chỉ, mục đích...(dù chỉ là hội câu cá thì cũng phải có định hướng), rồi đi nộp...

Nói chung là mệt lắm. Nhưng chú ĐBX cứ yên tâm, ở VN cái gì cũng có qui định, thông thường thì chẳng ai tuân theo cũng chả sao nhưng khi "có việc" thì nhà nước sẽ mang ra dùng...Ví dụ như bác Bloger Điếu cày đó....ở VN có mấy ai cho thuê nhà tư mà chịu đóng thuế đâu (mặc dù có qui định) và cũng có ai làm sao đâu...nhưng riêng bác Điếu cày bị ra tòa...:26:

Thầy W có thể cho em biết cụ thể hơn các thủ tục không ạ? như quyết định số mấy, thông tư nào,...
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI

Điều 6. Điều kiện thành lập hội
1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.
2. Có Điều lệ.
3. Có trụ sở.
4. Có đủ số hội viên đăng ký tham gia.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định số lượng hội viên đăng ký tham gia hội.

Điều 7. Ban vận động thành lập hội
1. Muốn thành lập hội những người sáng lập phải thành lập Ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động công nhận.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định số lượng thành viên Ban vận động thành lập hội.
2. Sau khi được công nhận, Ban vận động thành lập hội thực hiện các công việc sau:
a) Vận động công dân, tổ chức vào hội, hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội;
b) Người đứng đầu Ban vận động thành lập hội gửi hồ sơ xin phép thành lập hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Điều 8. Hồ sơ xin phép thành lập hội
1. Đơn xin phép thành lập hội.
2. Dự thảo Điều lệ.
3. Dự kiến phương hướng hoạt động.
4. Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
5. Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
6. Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội.

Điều 9. Nội dung chính của Điều lệ hội
1. Tên gọi của hội.
2. Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của hội.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội.
4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.
5. Thể thức vào hội, ra hội.
6. Tiêu chuẩn hội viên.
7. Quyền, nghĩa vụ của hội viên.
8. Cơ cấu, tổ chức, thể thức bầu và miễn nhiệm; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra, các chức vụ lãnh đạo khác của hội.
9. Tài sản, tài chính và phương thức quản lý tài sản, tài chính của hội.
10. Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính.
11. Khen thưởng, xử lý vi phạm.
12. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
13. Hiệu lực thi hành.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định tại Điều 15 Nghị định này khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội phải có giấy biên nhận. Nếu hồ sơ xin phép đầy đủ và hợp pháp thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Ban vận động thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 11. Thời gian tiến hành Đại hội thành lập hội
1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, Ban vận động thành lập hội phải tổ chức Đại hội.
2. Nếu quá thời hạn trên không tổ chức Đại hội, Ban vận động thành lập hội có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày, nếu quá thời gian được gia hạn mà không tổ chức Đại hội thì quyết định cho phép thành lập hội hết hiệu lực.

Điều 12. Nội dung chủ yếu trong Đại hội thành lập hội
1. Công bố quyết định cho phép thành lập hội.
2. Thảo luận và biểu quyết Điều lệ.
3. Bầu Ban lãnh đạo và Ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ hội.
4. Thông qua chương trình hoạt động của hội.
5. Thông qua nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Báo cáo kết quả Đại hội
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội, Ban lãnh đạo hội gửi tài liệu Đại hội đến cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội, gồm:
1. Điều lệ và biên bản thông qua Điều lệ hội;
2. Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu hội;
3. Chương trình hoạt động của hội;
4. Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Phê duyệt Điều lệ hội và hiệu lực của Điều lệ hội
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định này quyết định phê duyệt Điều lệ hội khi Điều lệ hội đã được Đại hội thông qua. Trường hợp quy định của Điều lệ hội trái với pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu hội sửa đổi.
2. Điều lệ hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.
Điều 15. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và phê duyệt Điều lệ hội
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và phê duyệt Điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh.
2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và phê duyệt Điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Article Index
Nghị định của Chính Phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003

Chương I - Những quy định chung
Chương II - Điều kiện, thủ tục thành lập hội
Chương III - Hội viên
Chương IV - Tổ chức, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của hội

Chương V - Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể hội
Chương VI - Quản lý nhà nước đối với hội
Chương VII - Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương VIII - Điều khoản thi hành
All Pages

 
scroll-topTop