thành phần xỉ than

mekongcorp

Mầm xanh
Bài viết
8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chất lượng xỉ than như thế nào thì còn tùy vào nhiều cái bạn àh. Chẳng hạn như: chất lượng than, công nghệ lò đốt,... Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến thành phần cũng như chất lượng của xỉ than phát sinh sau khi đốt. Có loại xỉ than thì dùng làm than tổ ong được còn có loại thì không, và có loại thì chỉ dùng để làm gạch,...

Thân!
 
scroll-topTop