Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Thanh tra môi trường và cảnh sát môi trường

  • Thread starter antuongghe
  • Ngày gửi
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thanh tra BVMT là thanh tra chuyên ngành BVMT được chính phủ quy định cụ thể về tổ chức và hành động, có đồng phục và phù hiệu riêng; có thiết bị và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ
Điều 126 Luật BVMT năm 2005 qui định trách nhiệm thực hiện thanh tra BVMT.

Cảnh sát môi trường làm nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường của các tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, trực tiếp tiến hành các mặt công tác điều tra chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tiến hành một số hoạt động điều tra theo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính (VPHC) theo Pháp lệnh xử lý VPHC và các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thực hiện công tác kiểm định tiêu chuẩn môi trường…
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
thanh tra môi trường và cảnh sát môi trường đều có quyền xử phạt hành chính tùy vào chức vụ mà đc phép phạt năng hay nhẹ:VD chánh thanh tra sở có quyền phạt tiền tới 30 tr đồng còn chánh thanh tra bộ có quyền phạt tới 500tr đồng và đều có quyền tước giấy phép hành nghề, tịch thu tang vật. tuy nhiên ông cs môi trường có quyền khởi tố hình sự đối với cơ sở gây ô nhiễm nặng.
 
#8
#10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
c.s môi trường ngoài chức năng xử phạt vi phạm hành chính còn có khả năng khởi tố hình sự các vụ việc vi phạm về môi trường.
còn thanh tra tài nguyên nôi trường
1. Thanh tra viên chuyên ngành bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện, công cụ được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng;
d) Buộc tiêu hủy pháo nổ, hàng hóa, vật phẩm, sinh vật gây ô nhiễm môi trường;
đ) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;
e) Buộc phục hồi môi trường; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;
g) Buộc trong thời hạn ấn định phải thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường có tính chất và quy mô tương ứng với đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận;
h) Buộc phải vận hành đúng quy trình đối với công trình xử lý môi trường;
i) Buộc di dời cây trồng gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn kỹ thuật của công trình bảo vệ môi trường.
2. Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện, công cụ được sử dụng để vi phạm hành chính;
đ) Buộc tiêu hủy pháo nổ, hàng hóa, vật phẩm, sinh vật gây ô nhiễm môi trường;
e) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;
g) Buộc phục hồi môi trường; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;
h) Áp dụng các biện pháp quy định tại điểm đ, e, g, h, i, k và điểm l khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
3. Chánh thanh tra Tổng cục Môi trường có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 300.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện, công cụ được sử dụng để vi phạm hành chính;
đ) Buộc tiêu hủy pháo nổ, hàng hóa, vật phẩm, sinh vật gây ô nhiễm môi trường;
e) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;
g) Buộc phục hồi môi trường; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;
h) Áp dụng các biện pháp quy định tại điểm đ, e, g, h, i, k và điểm l khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
4. Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện, công cụ được sử dụng để vi phạm hành chính;
đ) Buộc tiêu hủy pháo nổ, hàng hóa, vật phẩm, sinh vật gây ô nhiễm môi trường;
e) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;
g) Buộc phục hồi môi trường; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;
h) Áp dụng các biện pháp quy định tại điểm đ, e, g, h, i, k và điểm l khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
 
#11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thanh tra môi trường: khi đến Doanh nghiệp thì thường báo trước, ít nhất là 1 ngày. vì vậy khi thanh tra môi trường đến nơi thì các vấn đề ô nhiễm, vi phạm đã được tổ chức sắp xếp xong xui, có thể trốn tránh được.
Cảnh sát môi trường: có quyền kiểm tra đột xuất, thậm chí có thể leo tường, leo rào, đi cửa sau (thanh tra môi trường phải đi cửa trước) để kiểm tra mà không có vấn đề gì. có thể nói cảnh sát môi trường ghê gớm hơn thanh tra môi trường nhiều.
 
#12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thanh tra môi trường: khi đến Doanh nghiệp thì thường báo trước, ít nhất là 1 ngày. vì vậy khi thanh tra môi trường đến nơi thì các vấn đề ô nhiễm, vi phạm đã được tổ chức sắp xếp xong xui, có thể trốn tránh được.
Cảnh sát môi trường: có quyền kiểm tra đột xuất, thậm chí có thể leo tường, leo rào, đi cửa sau (thanh tra môi trường phải đi cửa trước) để kiểm tra mà không có vấn đề gì. có thể nói cảnh sát môi trường ghê gớm hơn thanh tra môi trường nhiều.
Sự khác biệt là ở chỗ này
 
Top