Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thanh tra môi trường

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thường đối với những việc kiểm tra của thanh tra/cảnh sát, đoàn sẽ gửi công văn yêu cầu cung cấp những tài liệu/hồ sơ liên quan tới môi trường. Chỉ cần kiểm tra theo tài liệu của công văn. Trường hợp chỉ nêu chung chung thì những hạng mục sẽ kiểm tra như: ĐTM, Quan trắc, báo cáo định kỳ gửi sở ban ngành, CTNH (báo cáo và các liên chứng từ trong 5 năm), giấy phép xả thải (nếu có), hóa chất sử dụng, nhật ký vận hành hệ thống xử lý... cũng sẽ tùy thuộc đoàn bạn nói là thanh tra chuyên ngành gì hay liên ngành nữa... Nói chung các tài liệu chung về Môi Trường là k tránh được.
 
Top