thanh tra môi trường

thegioingaymai

Mầm xanh
Bài viết
15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin cho tiểu đệ hỏi các bác một câu hỏi về thanh tra moi trường
Đối với một dự án của một trung tâm thương mại, khi lập DTM thì báo cáo là sẽ xây dựng bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải trước khi thaỈ ra sông, rạch. Mà bể tự hoại này nằm dưới nhà vệ sinh. Khi kiểm tra công tác bảo vệ môi trường( nước thải), làm cách nào để đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý, cách xử lý trong trương hợp này như thế nào nếu các bác đóng vai trò là một thành viên của đoàn thanh tra.
Cám ơn!
 
scroll-topTop