Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thảo luận một số vấn đề về NĐ 40/2019

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho mình hỏi với ạ! Theo nghị định mới Báo cáo ĐTM phân tích và đánh giá giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành (bao gồm giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại). Vậy khi đánh giá tác động giai đoạn vận thử nghiệm sẽ đánh giá như thế nào và giai đoạn vận hành thương mại đánh giá như thế nào? ĐIểm khác nhau có phải giữ thời gian giữa hai giai đoạn hay khác nhau điểm nào nữa ạ?
Thứ 2, làm thế nào hoặc sử dụng phần mềm nào để cụ thể hóa về thời gian và không gian phát sinh chất thải ạ?
Mọi người giúp mình với ạ!
 
Top