Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thiết kế bể tự hoại

P

phong-lan

Guest
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khi lưu lượng nước thải sinh hoạt lớn hơn 10 m3/ngày phải chọn bể tự hoại 3 ngăn để xử lí sơ bộ nước thải (Điều 7.3.3-TCXD-51-84)
Thể tích tính toán chung (thể tích tổng cộng) của bể tự hoại lấy không nhỏ hơn lưu lượng nước thải trung bình trong 1-2 ngày (tức là HRT = 1-2 ngày)

Ba ngăn của Bể tự hoại là:

+ Ngăn Tự hoại (ngăn thứ nhất):
- Thể tích = 1/2 thể tích tổng cộng
- Dùng để phân hủy kị khí các chất bẩn
+ Ngăn Lắng (ngăn thứ 2):
- Thể tích = 1/4 thể tích tổng cộng
- Nước sau khi phân hủy kị khí sẽ trào vào ngăn lắng để loại bỏ các chất lơ lửng.
+ Ngăn Lọc (ngăn thứ 3):
- Thể tích = 1/4 thể tích tổng cộng
- Nước thải sẽ được lọc lại bằng cát thô. Sau đó tràn ra ngoài
 
#8
Top