thoi gian thuc hien so dang ky chu nguon thai chat thai nguy hai

thegioingaymai

Mầm xanh
Bài viết
15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các sư huynh cho đệ hỏi, việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được bắt đầu từ khoảng thời gian nào?
Trước Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT và Thông tư 12/2006/TT-BTNMT thì có văn bản nào yêu cầu phải lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các chủ dự án hay không?
Mong các huynh giúp đỡ
Cám ơn
 

yeumt

Mầm xanh
Bài viết
25
Nơi ở
436a/24 Đường 3/2, Phườ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các sư huynh cho đệ hỏi, việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được bắt đầu từ khoảng thời gian nào?
Trước Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT và Thông tư 12/2006/TT-BTNMT thì có văn bản nào yêu cầu phải lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các chủ dự án hay không?
Mong các huynh giúp đỡ
Cám ơn

Điều 25. Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH
1. Thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Điều 15 Thông tư này khi bắt đầu hoạt động hoặc bắt đầu có các CTNH phát sinh thường xuyên hàng năm và tồn lưu (nếu có).
Trong thời gian từ khi nộp hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho đến khi được cấp Sổ đăng ký, chủ nguồn thải CTNH được coi là đã thực hiện trách nhiệm đăng ký về việc phát sinh CTNH với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Luật Bảo vệ môi trường.
Việc lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH không bắt buộc đối với các chủ nguồn thải CTNH không tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Các chủ nguồn thải CTNH có thời gian hoạt động dưới 01 (một) năm;
b) Các chủ nguồn thải CTNH phát sinh thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 120 (một trăm hai mươi) kg/năm đối với các CTNH có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hoặc 600 (sáu trăm) kg/năm đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ thì không được miễn áp dụng trách nhiệm này.
Thân
 
scroll-topTop