Thông báo 209/TB-BTNMT tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường do Bộ Tài ngu

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 209/TB-BTNMT​
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010
THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG​

Theo quy định hiện nay, các hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường (bao gồm:
1) Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;
2) Hồ sơ đề nghị thẩm định lại báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;
3) Hồ sơ đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức;
4) Hồ sơ dự tuyển thực hiện dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
5) Hồ sơ đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại, điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại và gia hạn giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại;
6) Hồ sơ đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại và gia hạn giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại;
7) Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường) được gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó được chuyển tới Tổng cục Môi trường để xử lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, do điều kiện hiện nay, Trụ sở Tổng cục Môi trường cách khá xa Trụ sở của Bộ, để thuận lợi cho công việc và thu ngắn thời gian xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010, tất cả các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính về môi trường nói trên được gửi trực tiếp tới Tổng cục Môi trường, số 67 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội để xem xét, xử lý.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Báo TN&MT;
- Website của Bộ, của Tổng cục;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (để phối hợp);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến
 
scroll-topTop