Thông báo chiêu sinh sản xuất sạch hơn 12/2015

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông báo chiêu sinh sản xuất sạch hơn 12/2015
Bạn nào có nhu cầu thì download file đính kèm nhé, thắc mắc gì vui lòng liên hệ admin@yeumoitruong.vn
Học phí: miễn phí
Học viên sau khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận

Đối tượng: cán bộ quản lý 1 ngày, cán bộ kỹ thuật 2 ngày

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ CÔNG THƯƠNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SCT-ATKTMT

V/v Đăng ký tham gia tập huấn về Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2015.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐTTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 04/11/2009 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường lĩnh vực công thương,

Sở Công Thương tổ chức các lớp tập huấn về Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2015. Chương trình tập huấn được thiết kế nhằm giới thiệu các kỹ thuật, phương pháp thực hiện sản xuất sạch hơn để có thể thực hiện chương trình sản xuất sạch hơn nay tại doanh nghiệp với các giải pháp đơn giản và chi phí thấp.

I. Đối tượng tập huấn:

- Đối tượng 1: Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

- Đối tượng 2: Cán bộ kỹ thuật/điều hành doanh nghiệp.

II. Thời gian và địa điểm tập huấn:

1. Đối tượng 1:

- Tổ chức lúc 8 giờ 00 phút, ngày 02/12/2015 (Thứ tư).

- Thời lượng tập huấn: 01 ngày.

- Địa điểm tập huấn sẽ thông báo sau.

2. Đối tượng 2: Được tổ chức 3 lớp, địa điểm tập huấn của 03 lớp sẽ thông báo sau:

- Lớp 1: Tổ chức lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30/11/2015 (Thứ hai) đến hết ngày 01/12/2015 (Thứ ba).

- Lớp 2: Tổ chức lúc 8 giờ 00 phút, ngày 03/12/2015 (Thứ năm) đến hết ngày 04/12/2015 (Thứ sáu).

- Lớp 3: Tổ chức lúc 8 giờ 00 phút, ngày 10/12/2015 (Thứ năm) đến hết ngày 11/12/2015 (Thứ sáu).

Sở Công Thương đề nghị quý đơn vị cử từ 01 đến 05 cán bộ tham dự các khóa tập huấn trên. Toàn bộ kinh phí các khóa tập huấn được ngân sách thành phố hỗ trợ. Chi phí đi lại, ăn ở ngoài giờ tập huấn của học viên sẽ do đơn vị cử cán bộ tham dự chi trả.

Thông tin đăng ký (theo mẫu đính kèm - Đề nghị Quý doanh nghiệp gửi bằng văn bản và bằng email) gửi trước ngày 27 tháng 11 năm 2015 về địa chỉ sau:

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 38 229 890 – 54 040 093 (Anh Điệp – 0982.419.489)

Email: nguyenhuudiep007@gmail.com


Nơi nhận:

- Như trên;

- TTPTCNHT (để thực hiện);

- Lưu: VT; KTATMT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tôn Quang TríNỘI DUNG TẬP HUẤN

Phổ biến kiến thức về Sản xuất sạch hơn cho đối tượng

Lãnh đạo, Quản lý doanh nghiệp

1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn:

- Tiếp cận, khái niệm sản xuất sạch hơn;

- Lợi ích của sản xuất sạch hơn;

- Các nguyên tắc thực hiện sản xuất sạch hơn;

- Tóm tắt các bước thực hiện sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp;

- Cập nhật tình hình áp dụng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam;

2. Sản xuất sạch hơn với doanh nghiệp công nghiệp:

- Các áp lực đối với doanh nghiệp;

- Các vấn đề tồn tại trong sản xuất;

- Lợi ích từ việc áp dụng sản xuất sạch hơn;

- Phương pháp triển khai sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp;

- Các điển hình, kinh nghiệm áp dụng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam;

3. Sản xuất sạch hơn và các chương trình hỗ trợ:

- Ngân hàng/Quỹ hỗ trợ bảo vệ môi trường;

- Chương trình/Dự án hỗ trợ tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường;

- Trao đổi và giải đáp các câu hỏi;

- Trao Chứng chỉ cho các học viên;


NỘI DUNG TẬP HUẤN

Phổ biến kiến thức về Sản xuất sạch hơn cho

Cán bộ kỹ thuật/ điều hành doanh nghiệp

1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn:

- Tiếp cận, khái niệm sản xuất sạch hơn;

- Lợi ích của sản xuất sạch hơn;

- Các nguyên tắc, kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn;

- Tóm tắt các bước thực hiện sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp;

- Tình hình áp dụng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam;

2. Sản xuất sạch hơn với doanh nghiệp công nghiệp:

- Các áp lực đối với doanh nghiệp;

- Các vấn đề tồn tại trong sản xuất;

- Lợi ích từ việc áp dụng sản xuất sạch hơn;

- Phương pháp triển khai sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp;

- Các điển hình, kinh nghiệm áp dụng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam;

- Bài tập trắc nghiệm: Phân biệt các giải pháp sản xuất sạch hơn;

3. Tổng quan các bước đánh giá sản xuất sạch hơn:

- Tổ chức và lập kế hoạch đánh giá sản xuất sạch hơn;

- Chuẩn bị đánh giá;

- Tiến hành đánh giá;

- Đánh giá tính khả thi của các phương án sản xuất sạch hơn;

- Thực hiện và duy trì sản xuất sạch hơn;

- Các bài tập nhóm xen kẽ;

4. Sản xuất sạch hơn và quản lý chất lượng:

- Chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng;

- Tiếp cận và nguyên tắc quản lý chất lượng;

- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001;

- Sản xuất sạch hơn và quản lý chất lượng;

- Khởi động sản xuất sạch hơn với công cụ quản lý nội vi 5S;

- Trao đổi và giải đáp các câu hỏi;

- Trao Chứng chỉ cho các học viên;
 

Đính kèm

  • san-xuat-sach-hon.pdf
    87.9 KB · Lượt xem: 430
scroll-topTop