Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thông số các chất ô nhiễm trong nước thải của ngành sữa

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
hừm,cho nè
Giá trị bình thường của nước thải từ các nhà máy sữa
Lượng nước thải 1-3m3/tấn sữa
BOD7 500-3500 g/m3
Chất rắn lơ lửng 100-1000 g/m3
Tổng lượng phospho 10-70 g/m3
Tổng lượng Nitơ 15-250 g/m3
cái này là chung cho các nhà máy sữa,còn vừa rồi mình đi xuống công ty sữa Yakult -KCN Vietnam-Singapore được cung cấp số liệu này nè:
Chỉ tiêu phân tích Ký hiệu mẫu
Nước thải đầu vào (trước xử lý) Nước thải đầu ra (sau xử lý)
pH 6,75 6,80
BOD (mg O2/L) 264 145
COD (mg O2/L) 376 118
TSS (mg/L) 168,4 25
N tổng (mg/L) 8,11 4,23
P tổng (mg/L) 3,25 2,12
Dầu mỡ khoáng (mg/L) 4,3 0,3

nhớ cảm ơn tí xíu hen
 
Top