Thông tư 02/2009/TT-BTNMTđánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nướ

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 02/2009/TT-BTNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009


THÔNG TƯ

Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 

Đính kèm

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 02/2009/TT-BTNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009


THÔNG TƯ

Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Nếu nước thải sau khi xử lý đã đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn và xả ra sông thì có trong phạm vi của Thông tư này không nhỉ? Mình cũng chưa nắm được chi tiết.
 

tengiday

Member
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu nước thải sau khi xử lý đã đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn và xả ra sông thì có trong phạm vi của Thông tư này không nhỉ? Mình cũng chưa nắm được chi tiết.
Mình cũng thắc mắc như bạn. Nhưng mình vừa làm ĐTM thì mặc dù đã xử lý nước đạt quy chuẩn xả thải người ta vẫn yêu cầu tính toán khả năng tiếp nhận của nguồn nước.
Khổ 1 cái là nguồn nước hiện tại đã có 1 số thông số vượt quy chuẩn như BOD, COD, DO. Mà chỉ cần 1 thông số vượt là nguồn nước đã ko còn khả năng tiếp nhận. Vậy giờ phải làm sao?
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,000
Bài viết
39,859
Thành viên
30,544
Thành viên mới nhất
Anh Beri
Top