THÔNG TƯ 19/2016/TT-BTNMT

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

TuyetLoan

Cây ăn trái
Bài viết
83
Nơi ở
Tp. HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TuyetLoan submitted a new resource:

THÔNG TƯ 19/2016/TT-BTNMT - VỀ BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn chi tiết Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường .
2. Thông tin môi trường thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện theo các quy định của pháp luật về bí mật nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
Điều 3. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Uỷ ban nhân dân các...
Read more about this resource...
 
scroll-topTop