Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Thông tư hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Thông tư này hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất
lượng trong hoạt động quan trắc môi trường, bao gồm: thiết kế chương trình
quan trắc, quan trắc tại hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm, xử lý số
liệu và báo cáo kết quả quan trắc.


Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bảo đảm chất lượng (Quality Assurance - viết tắt là QA) trong quan
trắc môi trường là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và kỹ thuật
trong một tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt được
các tiêu chuẩn chất lượng đã quy định.
2. Kiểm soát chất lượng (Quality Control - viết tắt là QC) trong quan trắc
môi trường là việc thực hiện các biện pháp để đánh giá, theo dõi và kịp thời
điều chỉnh để đạt được độ chính xác và độ tập trung của các phép đo theo yêu
cầu của các tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi
trường đạt các tiêu chuẩn chất lượng quy định.
3. Tiêu chuẩn Việt Nam (viết tắt là TCVN) trong Thông tư này được sử
dụng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và được hiểu như cụm từ quy
chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
kỹ thuật.
Xem tiếp ở đây Download
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Thông tư này hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất
lượng trong hoạt động quan trắc môi trường, bao gồm: thiết kế chương trình
quan trắc, quan trắc tại hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm, xử lý số
liệu và báo cáo kết quả quan trắc.


Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bảo đảm chất lượng (Quality Assurance - viết tắt là QA) trong quan
trắc môi trường là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và kỹ thuật
trong một tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt được
các tiêu chuẩn chất lượng đã quy định.
2. Kiểm soát chất lượng (Quality Control - viết tắt là QC) trong quan trắc
môi trường là việc thực hiện các biện pháp để đánh giá, theo dõi và kịp thời
điều chỉnh để đạt được độ chính xác và độ tập trung của các phép đo theo yêu
cầu của các tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi
trường đạt các tiêu chuẩn chất lượng quy định.
3. Tiêu chuẩn Việt Nam (viết tắt là TCVN) trong Thông tư này được sử
dụng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và được hiểu như cụm từ quy
chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
kỹ thuật.
Xem tiếp ở đây Download

Tài liệu hay, nếu dược add chung bộ với đơn giá quan trắc, hướng dẫn kỹ thuật quan trắc chắc sẽ hay hơn nhiều
 
Top