Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo điịnh kỳ tai

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2005


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC KHAI BÁO, ĐIỀU TRA, LẬP BIÊN BẢN, THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TAI NẠN LAO ĐỘNG.
Thi hành Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ, liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thông kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động bao gồm:
1.1. Công ty thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước;
1.2. Công ty thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
1.3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
1.4. Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội;
1.5. Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;
1.6. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
1.7. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; kể cả các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính;
1.8. Cơ sở bán công, tư nhân thuộc các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;
1.9. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
1.10. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;
Các đối tượng nêu trên sau đây gọi tắt là cơ sở.
ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
THÔNG TƯ NÀY ĐƯỢC THAY THẾ BỞI
Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành
 

Đính kèm

  • 14_2005_TTLT-BL490TBXH-BYT-TL490L490VN-2.doc
    325.5 KB · Lượt xem: 502
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop