Thông tư quy định tiêu chuẩn thanh tra môi trường

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THÔNG TƯ 19/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứLuật Thanh trangày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định vềcơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị đinh số21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên vờ Môi trường ban hànhThông tưquy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Chương1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường; cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định tiêu chuẩn thanh tra môi trường
 

Đính kèm

  • 19.2014.TT-BTNMT.doc
    161.6 KB · Lượt xem: 357
scroll-topTop