Thủ lĩnh trẻ về môi trường Châu Á đến Việt Nam

CEED

Mầm xanh
Bài viết
25
Website
www.ceed.org.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thủ lĩnh trẻ về môi trường Châu Á đến Việt Nam
Vừa qua “Chương trình thủ lĩnh trẻ về mội trường châu Á đã được tổi chức tại Hà Nội. Đây là diễn đàn được thành lập với mục đích vì môi trường, sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng rác thải đã được những người tiên phong về môi trường từ bảy nước chia sẻ.
Xem thêm tại trang Web: www.ceed.org.vn
 
scroll-topTop