Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trung Cừ PV

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI NGUY HẠI

Việc đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại giúp các cơ quan quản lý về môi trường nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp và quy trình xử lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp đó đảm bảo tuân thủ quy định trong thông tư 12/2011/TT-BTNMT. Nếu có sự cố xảy ra có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất, giảm những tác đọng xấu đến môi trường do chất thải nguy hại mang tới.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

1. Đối tượng đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có phát sinh chất thải nguy hại.

Không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; chất thải ở thể hơi và khí; nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được xử lý tại công trình xử lý nước thải của cơ sở hoặc khu đó.

2.Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại.

Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản suất, hiện trạng môi trường tại cơ sở, xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất; xác định nguồn và khối lượng và mã đăng ký của chất thải nguy hại và các loại chất thải khác phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp; các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại; Xây dựng các biện pháp, quy trình phòng ngừa ứng phó khẩn cấp sự cố do chất thải nguy hại gây ra.

3. Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận viết phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo bằng văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp sổ, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lý do không thể cấp sổ. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp sổ, Sở Tài nguyên môi trường ra quyết định cấp sổ.

Cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ để nhận Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thời gian ghi trên Phiếu hẹn.

4. Thành phần số lượng hồ sơ sổ chủ chất thải nguy hại

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 1A, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;( bản sao).

3. Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); (bản sao).

4. Kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);( bản sao)

5. Báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH); (bản sao)

6. Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký) sổ chủ chất thải nguy hại.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Lưu ý:Hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý:

Đối với tổ chức: do người đại diện theo pháp luật của công ty ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức/cá nhân.

Đối với cá nhân: phải có xác nhận chữ ký tại cấp có thẩm quyền hợp lệ.

Đóng dấu giáp lai toàn bộ hồ sơ, các giấy tờ kèm theo đóng dấu treo của đơn vị hoặc ký xác nhận của cá nhân chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ đóng thành quyển có danh mục kèm theo.

5. Thời gian giải quyết sổ chủ chất thải nguy hại

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện cấp sổ chủ chất thải nguy hại

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi Trường

Cơ quan phối hợp: Ủy Ban Nhân Dân

6. Kết quả
Giấy xác nhận sổ chủ chất thải nguy hại
Tên mẫu đơn, tờ khai
Đơn đăng ký chủ nguồn CTNH (theo phụ lục 1A – Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT)
7. Căn cứ pháp lý
- Luật Bảo vệ môi trường 2005.
-Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính Phủ về quản lý chất thải rắn;
-Nghị định số 29/2011/NĐ-CP này 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/TT-BTNMT về Ngưỡng chất thải nguy hại.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa.
Một số câu hỏi thường gặp

1. Sổ chủ chất thải nguy hại là gì?

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hạilà một trong những hồ sơ môi trường không thể thiếu cho một doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến các chất thải như: sơn, nhớt, axit, kim tiêm, thủy tinh, kim loại nặng…Để sở tài nguyên môi trường có thể kiểm soát được số lượng chất thải mà công ty thải ra nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

2. Cửa hàng tôi kinh doanh bánh pizza có cần cấp sổ chủ chất thải nguy hại không?

Cần cấp sổ chủ chất thải nguy hại.

3. Trong cửa hàng pizza có thùng carton, có bóng đèn huỳnh quang bỏ qua thùng chất thải nguy hại phải không?

Không đc bỏ qua. Vì bóng đèn huỳnh quang là 1 trong những chất thải nguy hại, sau 1 thời gian thì bóng sẽ hư và ko dùng được nữa, nên phải đặt thùng rác chất thải nguy hại ở cửa hàng để bỏ bóng đèn vào.

4. Theo thông tư nghị định nào tôi phải làm chủ sổ chất thải nguy hại? Thời hạn được bao lâu?

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/TT-BTNMT về Ngưỡng chất thải nguy hại.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép QLCTNH cấp lần đầu tiên cho chủ vận chuyển là 3 (ba) năm kể từ ngày cấp. Giấy phép QLCTNH được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là 5 (năm) năm. Thủ tục xin gia hạn Giấy phép được tiến hành như xin phép lần đầu và cần bắt đầu ít nhất 6 tháng trước khi hết hạn.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Mr. Cừ 01699639003
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trung Cừ PV

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đối tượng đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ,… có phát sinh chất thải nguy hại.
- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/TT-BTNMT về Ngưỡng chất thải nguy hại.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa.
 
scroll-topTop