Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thủ tục đóng cửa bãi chôn lấp?

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có bác nào biết thủ tục bãi chôn lấp thế nào ko nhỉ?
Chỉ cho em với.:cutesmile:
Các thủ đóng cửa bãi chôn lấp bao gồm:

- Tờ trình

- Bộ hồ sơ thuyết minh kỹ thuật cho dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý triệt để ô nhiễm môi trường:

* Giới thiệu dự án
* Sự cần thét đầu tư dự án
* Quy mô dự án
* Phương án công nghệ xử lý rác thải
* Đánh giá tá động môi trường
* Tổng mức đầu tư dự án
* Tổ chức thực hiện, cơ chế quản lý và khai thác dự án đầu tư
* Phân tích kết quả đầu tư
- Tờ trình xin thẩm định dự án đầu tư
- Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí
Tham khảo thêm Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Và Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướn Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ Ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng khu vực công ích.
(đính kèm theo 02 Quyết định này bên dưới)
 

Đính kèm

Top