Thủ tục trình UBND huyện xác nhận Bản cam kết BVMT ?

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có thể bạn ấy làm trong nhà nước nhưng mới đi làm, hoặc bạn ấy là sinh viên thực tập tại phòng TNMT cần biết thủ tục để làm báo cáo. ... vẫn có lý do để hỏi mà. Đây là diễn đàn để học hỏi và tham khảo mà.
Khi Chủ đầu tư trình CKBVMT lên Ủy ban nhân dân huyện (bộ phân 1 cửa Ủy ban) UBND huyện sẽ có công văn giao cho phòng TNMT thẩm định. Đến bước này sẽ có 2 vấn đề sảy ra.
1. CKBVMT được thông qua. Phòng Tài nguyên và môi trường có Tờ trình kèm Báo cáo thẩm định (một số nơi chỉ có tờ trinh) trình UBND huyện phê duyệt nội dung CKBVMT.
2. CKBVMT không được thông qua cần phải chỉnh sửa. Phòng TNMT có báo cáo Thẩm định và tham mưu cho UBND huyện công văn trả HS về và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. (Một số nơi thì gọi trực tiếp Chủ đầu tư lên A B C X Y Z...) hoàn thiện hs rồi nộp lại quay lai thủ tục nộp vào 1 cửa.
Vậy thôi.
 
scroll-topTop