Thuế sử dụng tài nguyên nước - chú ý

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSố: 77/2007/QĐ-UBND​
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về quy định giá tính thuế tài nguyên nước
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 4 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi);
Căn cứ Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi);
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3443/TNMT-QLTN ngày 09 tháng 5 năm 2007; Công văn thẩm định của Sở Tư pháp số 852/STP-VB ngày 30 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:
- Tài nguyên nước mặt: 2.000 đồng/m3.
- Tài nguyên nước dưới đất: 4.000 đồng/m3.
Điều 2. Thuế suất và các quy định liên quan đến việc thu thuế tài nguyên nước được thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đối tượng khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín
 

tre-xanh

Cây công nghiệp
Bài viết
155
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Há, há. Công ty mấy công ty nào sử dụng nước sông hay nước giếng vào sản xuất nghe tin này chắc sợ chết khiếp. ha ha
Giá thuế nước ngầm so ra còn cao hơn cả giá nước sạch mà nhà mình sử dụng nữa.

Nhưng mà có một thắc mắc: làm sao biết doanh nghiệp nó sử dụng bao nhiêu mà đánh thuế nhỉ? Mấy loại nước này đâu có đồng hồ đâu mà đo :k4664436:
 

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
scroll-topTop