Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tiêu chuẩn dành cho nhà cung cấp của Walmart 2014

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Standards for Suppliers Manual
Tiêu chuẩn dành cho nhà cung cấp của Walmart 2014
http://cdn.corporate.walmart.com/d1...3bc0683771/standards-for-suppliers-manual.pdf
Responsible Sourcing

Wal-Mart Stores, Inc.
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716-0830
Date Adopted: April 2014
A Guide to help Suppliers understand the expectations and obligations of Walmart’s Standards for Suppliers
 
Top