Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sẽ ra sao ?

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có thể tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sẽ 'sắp xếp' với cấu trúc Phụ lục SL, cũng như việc sắp tới tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Bên dưới điều khoản chính Phụ lục SL, dự đoán như sau:

Phạm vi: Phạm vi của hệ thống quản lý môi trường (EMS) đã được mở rộng để bao gồm các tác động bên ngoài vào tổ chức.

Thuật Ngữ và định nghĩa: Phần này sẽ tham khảo thuật ngữ phổ biến và các định nghĩa cốt lõi được nêu trong Phụ lục SL và những người cụ thể cho một EMS.

Bối cảnh của tổ chức: Điều khoản này bao gồm các yêu cầu liên quan đến sự hiểu biết các vấn đề nội bộ và bên ngoài của các tổ chức và các nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan.

Lãnh đạo: Top lãnh đạo quản lý và cam kết đã được tăng cường đòi hỏi yêu cầu EMS để được thực hiện vào chiến lược kinh doanh của tổ chức và bảo đảm EMS đạt được kết quả như dự kiến (s).

Chính sách: cam kết chính sách đã được mở rộng để bao gồm hỗ trợ bảo vệ môi trường. Ví dụ như giảm thiểu biến đổi khí hậu và thích ứng được đưa ra.

Các khía cạnh môi trường: Điều khoản này bao gồm việc xem xét một góc độ chu kỳ cuộc sống khi đánh giá các khía cạnh môi trường.

Yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác: Điều này đã được thay thế bằng 'yêu cầu pháp lý và nghĩa vụ tự nguyện.

Mục tiêu môi trường: Dự thảo ban yêu cầu chỉ số hoạt động phải được xác định cho từng mục tiêu môi trường.

Lập kế hoạch chuỗi giá trị và kiểm soát: Một điều khoản mới giới thiệu một yêu cầu để đảm bảo rằng quá trình thượng nguồn và hạ nguồn liên quan đến khía cạnh quan trọng được kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng.

Đánh giá việc tuân thủ: Theo dự kiến dự thảo ban củng cố quá trình đánh giá với sự ra đời của một yêu cầu khi tổ chức để duy trì kiến thức và sự hiểu biết về tình trạng tuân thủ của mình.

Nhìn chung, các phiên bản sẽ tiếp tục tăng cường độ tin cậy của tiêu chuẩn ISO 14001 và giữ liên quan tiêu chuẩn trong nhiều năm tới.
 
Top