Ứng dụng Gom Rác GRAC

tiểu luận : Các phương pháp xử lý nước thải tại khu vực nông thôn

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Do điều kiện nông thôn và thành phố khác nhau khá nhiều, nên mô hình xử lý cũng dẫn đến những sai khác nhất định

nội dung :
- Hiện trạng vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam.
- Đề xuất mô hình VAC để xử lý nước thải sinh hoạt và chăn nuôi.
- Đánh giá kết quả.
- Kết luận và kiến nghị.

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/pp%20xu%20ly%20nuoc%20thai%20nong%20thon.doc

http://www.box.net/shared/p2y6qqeckk
 
Top