Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tiểu luận : Các phương pháp xử lý nước thải tại khu vực nông thôn

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Do điều kiện nông thôn và thành phố khác nhau khá nhiều, nên mô hình xử lý cũng dẫn đến những sai khác nhất định

nội dung :
- Hiện trạng vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam.
- Đề xuất mô hình VAC để xử lý nước thải sinh hoạt và chăn nuôi.
- Đánh giá kết quả.
- Kết luận và kiến nghị.

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/pp%20xu%20ly%20nuoc%20thai%20nong%20thon.doc

http://www.box.net/shared/p2y6qqeckk
 
Top