Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tiểu luận : Xử lý nước thải bằng phương pháp Lọc nhỏ giọt

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung gồm các phương pháp lọc :
- Lọc sinh học tốc độ thấp (Low –rate trickling filter)
- Lọc sinh học tốc độ trung bình ( Intermediate rate triclking filter)
- Lọc sinh học tốc độ cao ( High rate trickling filter)
- Lọc sinh học tốc độ cực cao (Super high rate)
- Lọc sinh học thô (Roughing trickling filter)
- Lọc sinh học hai giai đoạn (Two stage trickling filter)

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/loc%20sinh%20hoc%20nho%20giot%20trickling_filters.doc

http://www.box.net/shared/hwyt8ehxcw
 
Top