Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tại KCN Mỹ tho

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, của các đơn vị trong khu công nghiệp, đã được đấu nối vào nhà máy XLNT tập trung và xử lý đạt QCVN 24:2009/BTNMT, cột A.
Lưu lượng xả thải lớn nhất 4.550 m3/ngày đêm
Nguồn: Sưu tầm
Pass:
Mã:
yeumoitruong.vn
Chúc vui!
 

Đính kèm

Top