Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tìm hiểu xanh

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1.
Use Less Air Conditioning and Heat
Ít sử dụng điều hòa nhiệt độ và nhiệt
The average American family spends over $1,300 a year on energy bills.​
Các gia đình người Mỹ chi tiêu trung bình trên $ 1,300 một năm trên các hóa đơn năng lượng.
We've come to rely on our homes as being energy-guzzlers: air conditioning, heat, and appliances have become our standard of comfort.​
Chúng tôi đã đến để tin tưởng vào nhà của chúng tôi như được năng lượng guzzlers: máy lạnh, nhiệt độ, và các thiết bị đã trở thành tiêu chuẩn của chúng tôi thoải mái.
Unfortunately, all of these are very inefficient and harmful to our environment.​
Thật không may, tất cả trong số này là rất kém hiệu quả và có hại cho môi trường của chúng tôi.
Saving energy is really in all of our best interest.​
Tiết kiệm năng lượng thực sự là trong tất cả lãi suất tốt nhất của chúng tôi.
The well being of our planet relies on conserving energy.​
Các phúc lợi cho hành tinh của chúng tôi dựa vào năng lượng bảo tồn.
As a society, we should be moving toward renewable energy.​
Là một xã hội, chúng ta cần phải di chuyển về phía năng lượng tái tạo.

Before shopping for energy efficient home products, conduct an audit of your home.​
Trước khi mua sắm các sản phẩm năng lượng nhà hiệu quả, tiến hành kiểm toán của nhà bạn.
Look at how much energy you currently use and how much you could save with new appliances.​
Xem có bao nhiêu năng lượng bạn đang sử dụng và số tiền bạn có thể tiết kiệm với các thiết bị mới.
Here are some great ways to reduce energy consumption:​
Dưới đây là một số cách tuyệt vời để giảm tiêu thụ năng lượng:

 • Use energy efficient home products such as: heaters, stoves, refrigerators, washers, dryers, air conditioning systems, water heaters, cook tops, solar panels, and microwaves.​
  Sử dụng năng lượng hiệu quả sản phẩm nhà như: máy sưởi, bếp, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, hệ thống máy lạnh, máy nước nóng, ngọn nấu ăn, tấm pin mặt trời, và sóng viba.
2.
2.
Drive less and walk more!
Lái xe ít hơn và đi bộ hơn nữa!
As Americans we love our cars.​
Khi người Mỹ chúng tôi yêu chiếc xe của chúng tôi.
We think nothing of driving less than a mile to the bank, the store or even from one parking lot to another.​
Chúng tôi nghĩ rằng không có gì của lái xe ít hơn một dặm cho ngân hàng, các cửa hàng hoặc thậm chí từ một bãi đậu xe khác.
As our waistlines and our dependence on foreign oil increases, the quality of our life and air decreases.​
Theo waistlines của chúng tôi và lệ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài tăng, chất lượng cuộc sống của chúng tôi và giảm khí.
Grabbing the keys to go has become second nature to us.​
Grabbing các phím để đi đã trở thành bản chất thứ hai cho chúng tôi.
It's time to change!​
Đó là thời gian để thay đổi!


Driving less will lead to a healthier, cleaner environment and will save you money on fuel.​
Lái xe ít hơn sẽ dẫn đến một môi trường lành mạnh sạch hơn, và sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền nhiên liệu.

 • For every gallon not used, 20 pounds of carbon dioxide is saved from entering the atmosphere.​
  Đối với mỗi gallon không được sử dụng, £ 20 của khí carbon dioxide được lưu từ vào khí quyển.
 • Walk or ride your bike, which is also good exercise!​
  Đi bộ hoặc đi xe đạp của bạn, cũng là tập thể dục tốt!
  Enjoy something different.​
  Thưởng thức một cái gì đó khác nhau.
 • Carpool to work or school.​
  Đi xe chung để làm việc hay trường học.
 • Ride the bus.​
  Đi xe buýt.
 • Shop locally or online to avoid unnecessary trips by car.​
  Cửa hàng trực tuyến tại địa phương hoặc không cần thiết để tránh các chuyến đi bằng xe hơi.
3.
3.
Recycle, Reduce and Reuse
Tái chế, Giảm và tái sử dụng
Waste and how you handle it, affects our world's environment.​
Xử lý chất thải và cách bạn xử lý nó, ảnh hưởng đến môi trường thế giới của chúng tôi.
Your environment includes the air, water, land, plants, and even man-made things.​
Của bạn bao gồm môi trường không khí, nước, đất đai, thực vật, và thậm chí cả con người-thực vật.
The waste we create has to be carefully controlled to be sure that it does not harm our environment or health.​
Chúng tôi tạo ra các chất thải phải được kiểm soát cẩn thận để chắc chắn rằng nó không gây hại môi trường hoặc sức khỏe của chúng tôi.
You can help by learning and practicing the three R's of waste management: Reduce, Reuse and Recycle!​
Bạn có thể giúp đỡ bằng cách học tập và thực hành R ba của quản lý chất thải: Giảm thiểu, tái sử dụng và tái!

You can recycle up to 84% of your trash simply by taking it out of the garbage can and putting it in the correct recycling bin.​
Bạn có thể tái chế lên tới 84% các thùng rác của bạn chỉ đơn giản bằng cách lấy nó ra khỏi thùng rác có thể và đưa nó vào thùng tái chế chính xác.
Here are some great ways to Reduce, Reuse and Recycle:​
Dưới đây là một số cách tuyệt vời để Giảm thiểu, tái sử dụng và tái sinh:

 • When shopping, always bring your own bag!​
  Khi mua sắm, luôn luôn mang theo túi riêng của bạn!
 • Buying in bulk gives you the best product to package ratio.Avoid single serve containers whenever possible.​
  Mua với số lượng lớn cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất để gói ratio.Avoid đơn phục vụ container bất cứ khi nào có thể.
 • Avoid buying products that use excessive packaging.​
  Tránh mua sản phẩm có bao bì sử dụng quá nhiều.
 • Wash and reuse plastic cups, utensils and bags.​
  Rửa và ly nhựa tái sử dụng, dụng cụ và túi xách.
 • Take along washable cups or travel mugs instead of disposable.​
  Đi dọc theo ly cốc washable hoặc đi du lịch thay vì dùng một lần.
 • Recycle glass, paper, plastic and newspaper.​
  Tái chế thủy tinh, giấy, nhựa và các tờ báo.
 • Say NO to junk mail!​
  Nói KHÔNG cho thư linh tinh!
 • Use washable table napkins instead of paper ones.​
  Sử dụng bảng washable khăn ăn thay vì những giấy.
4.
4.
Light Bulbs
Light Bulbs
Changing the world starts with simple actions.​
Thay đổi trên thế giới bắt đầu với những hành động đơn giản.
When you replace light bulbs or light fixtures with energy efficient ones, you preserve energy resources and reduce the risk of Global Warming while saving time and money buying and changing light bulbs in your home.​
Khi bạn thay bóng đèn hay cố năng lượng ánh sáng với những hiệu quả, bạn bảo tồn nguồn năng lượng và giảm nguy cơ hâm nóng toàn cầu, trong khi tiết kiệm thời gian và tiền mua và thay đổi bóng đèn trong nhà của bạn.
Energy Efficient qualified lighting provides bright, warm light and uses approximately 75% less energy than standard lighting, producing 75 percent less heat, and lasts up to 10 times longer!​
Năng lượng hiệu quả cung cấp đủ điều kiện ánh sáng rực rỡ, ấm áp và sử dụng năng lượng ánh sáng khoảng 75% ít hơn so với chiếu sáng tiêu chuẩn, sản xuất nhiệt 75 phần trăm ít hơn, và kéo dài lên đến 10 lần nữa!

 • Replace a normal light bulb with compact fluorescent light bulbs-they last ten times longer​
  Thay thế một bóng đèn bình thường với bóng đèn compact huỳnh quang ánh sáng-họ cuối mười lần nữa
 • Fluorescent light bulbs take 2/3 less energy.​
  Bóng đèn huỳnh quang ánh sáng mất 2 / 3 năng lượng ít hơn.
5.
5.
Use the "Off" switch
Sử dụng "Off" chuyển đổi
Most people think that when you turn something off, it actually turns off.​
Hầu hết mọi người nghĩ rằng khi bạn bật cái gì hết, nó thực sự tắt.
Most people assume that it stops drawing power.​
Hầu hết mọi người cho rằng nó dừng quyền lực vẽ.
Unfortunately, that's not true in the case of most electric devices.​
Thật không may, đó là không đúng trong trường hợp của hầu hết các thiết bị điện.
Most of them just hover in standby mode.​
Hầu hết họ chỉ cần đưa chuột trong chế độ chờ.
The "Phantom load" is the energy that is sapped by appliances when they are plugged in, but not turned on.​
Các "Phantom tải" là năng lượng đó là sapped bởi thiết bị gia dụng khi chúng được cắm vào, nhưng không bật.
By turning everything off or unplugging, you save big on your energy bill.​
Bằng cách chuyển tất cả mọi thứ tắt hoặc rút, bạn tiết kiệm lớn về dự luật năng lượng của bạn.
In the average American home, 40% of all electricity is used to power appliances while they are turned off.​
Trong nhà người Mỹ trung bình, 40% lượng điện được sử dụng để tất cả các thiết bị gia dụng năng lượng trong khi họ đang tắt.

 • Turn off lights, TV, computer, DVD player, cell phone charger, and stereo when finished using them.​
  Tắt đèn, TV, máy tính, đầu DVD, bộ sạc điện thoại di động, và âm thanh nổi khi kết thúc bằng cách sử dụng chúng.
 • Reduce your demand.​
  Giảm nhu cầu của bạn.
  Do you really need 2 TV's in one room?​
  Bạn có thực sự cần 2 TV trong một căn phòng?
 • Remove chargers from the wall when you're not charging.​
  Hủy bỏ bộ sạc từ tường khi bạn không sạc pin.
6.
6.
Use Less Hot Water
Sử dụng ít Nước nóng
Upgrading to a tank-less water heater in your home not only saves energy but it also provides more reliable hot water because it only heats the water you use instead of heating and storing hot water.​
Nâng cấp lên bồn chứa một ít nước nóng trong nhà của bạn không chỉ tiết kiệm năng lượng, nhưng nó cũng cung cấp đáng tin cậy hơn nước nóng bởi vì nó chỉ nóng nước bạn sử dụng thay cho sưởi ấm và lưu trữ nước nóng.
Using a tank-less water heater you will also not have to "run the water" in order to wait for the hot water to come, saving water and time.​
Sử dụng một chiếc xe tăng-ít nước nóng, bạn sẽ cũng không phải "chạy nước" để chờ cho nước nóng đi, tiết kiệm nước và thời gian.
The third largest expense in the home water heating.​
Các chi phí lớn thứ ba trong các sưởi ấm nước nhà.

 • Take baths instead of showers​
  Hãy thay vì phòng tắm vòi sen
 • Wash on cold when possible​
  Rửa ngày lạnh khi có thể
7.
7.
Get Energy Efficient Products
Sản phẩm có được năng lượng hiệu quả
Efficient energy products have the ability to reduce energy from 30-50 percent.​
Các sản phẩm năng lượng hiệu quả có khả năng làm giảm năng lượng 3-50 phần trăm.
If one of your household items is ready to be replaced, why not replace them efficiently?​
Nếu một trong các hộ gia đình của bạn đã sẵn sàng để thay thế, tại sao không thay thế chúng một cách hiệu quả?

Now is a great time to upgrade your washing machine to a high efficiency model.​
Bây giờ là một thời gian tuyệt vời để nâng cấp máy giặt để một mô hình hiệu quả cao.
HE washers use significantly less water per load and spin clothes dry a lot more so they don't need to spend as much time in the dryer.​
Ngài máy giặt sử dụng nước một cách đáng kể ít hơn mỗi tải và quay quần áo khô nhiều hơn do đó họ không cần phải dành nhiều thời gian trong các máy sấy.

 • Tax rebates offered for some energy efficient appliances​
  Bồi hoàn thuế được cung cấp năng lượng cho một số hiệu quả thiết bị gia dụng
 • Save money in energy costs​
  Tiết kiệm tiền bạc trong chi phí năng lượng
8.
8.
Spread the word and tell others to conserve!
Spread the word và nói cho người khác để bảo tồn!
Why not carpool with neighbors when you are heading to the same market?​
Tại sao không đi xe chung với hàng xóm khi bạn đang hướng về thị trường như thế?
You can save in gas and get to know your neighbor better when you combine trips around town that require a car.​
Bạn có thể lưu trong khí và nhận biết hàng xóm của bạn tốt hơn khi bạn kết hợp các chuyến đi quanh thị trấn đó có yêu cầu một chiếc xe hơi.

 • Share this information with friends and family about the small changes you are making in your life to help global warming.​
  Chia sẻ thông tin này với bạn bè và gia đình về các thay đổi nhỏ bạn đang làm trong cuộc sống của bạn để giúp sự nóng lên toàn cầu.
  It will help get the word out and hopefully one day most people will be aware of the issue.​
  Nó sẽ giúp có được chữ ra và hy vọng một ngày hầu hết mọi người sẽ phải nhận thức được vấn đề này.
9.
9.
Plant a tree
Trồng cây
Why not do something good for the environment while improving your curb appeal?​
Tại sao không làm điều gì đó tốt cho môi trường, vừa nâng cao kháng cáo, lề đường của bạn?
Planting a tree will help clean the air while beautifying your home.​
Trồng cây sẽ giúp làm sạch không khí trong khi làm đẹp nhà của bạn.
Yet another benefit to a tree is the shade it provides as it grows.​
Chưa một lợi ích khác cho cây là bóng nó cung cấp vì nó mọc.
Shade from trees help keep your house cool so you need less energy to maintain a comfortable temperature.​
Bóng mát từ cây giữ cho căn nhà của bạn mát mẻ, do đó bạn cần năng lượng ít hơn để duy trì nhiệt độ thoải mái.
If you are not a hands on kind of person, you can go to http://w.plant-a-tree-today.org and pay to plant a tree anywhere in the world!​
Nếu bạn không phải là bàn tay vào loại người, bạn có thể đến để http://w.plant-a-tree-today.org và trả tiền để trồng cây ở bất cứ đâu trên thế giới!

 • Photosynthesis takes carbon dioxide and turns it into oxygen.​
  Quang mất khí carbon dioxide và quay nó thành oxy.
 • Beautifies your neighborhood​
  Beautifies khu phố của bạn
 • Planting a tree is a fun family activity.​
  Trồng cây là một gia đình hoạt động vui vẻ.
 • By green youth
 
Top