tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

ilhson

Cỏ 4 lá
Bài viết
74
Nơi ở
Ninh Hòa - Khánh Hòa

tungkhongyeu09

Mầm 2 lá
Bài viết
26
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cảm ơn các bạn đã chia sẻ. sau đây là quá trình mình đã làm xin chia sẻ để ai mới làm có thể làm. sau khi được cấp giấy phép khai thác. mình sẽ làm bảng tính tiền cấp quyền.
CÔNG TY .....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI
TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức, cá nhân kê khai:

2. Địa chỉ

3. Số điện thoại:

4. Người đại diện theo pháp luật

5. Mã số thuế: .

6. Tên công trình khai thác: Công trình khai thác nước dưới đất

7. Vị trí, địa chỉ của công trình khai thác nước:

II. THUYẾT MINH CÁC CĂN CỨ VÀ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

  • Căn cứ để xác định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
  • - Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính Phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2017.

- Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 11/2/2019.

2. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

2.1. Công thức tính:

T= W x G x K x M (1)​

Trong đố:

T : Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (VNĐ)

W : Sản lượng khai thác (m3)

G : Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (đồng Việt Nam/m3)

K : Hệ số điều chỉnh.

M : Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (%)

2.2. Cơ sở xác định các thông số trong công thức (1)

a. Sản lượng khai thác (W) : Áp dụng nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

W = Lưu lượng khai thác lớn nhất theo giấy phép (x) chế độ khai thác trong năm (x) thời gian tính tiền

+ Lưu lượng khai thác lớn nhất theo giấy phép : 30 m3/ngày.

+ Chế độ khai thác trong năm: 365/365

+ Thời gian tính tiền : Từ ngày 03/09/2019 đến ngày 03/09/2023theo giấy phép 3697/GP-UBND là 1462 ngày.

Vậy : W = 30 x 1 x 1462 =43.860 (m3)

b. Giá tính tiền cấp quyền khai thác (G) : căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019, G = 5000 (đồng)

c. Hệ số điều chỉnh (K): Áp dụng Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

K = 1 + (K1 +K2 +K3) = 1 + (0,3 + 0 + 0,1) = 1,4

d. Mức thu tiền cấp quyền cho mục đích khai thác, sử dụng nước : Kinh doanh,dịch vụ

M = 2%

3. Kết quả tính toán :

T = 43.860 x 5000 x 1,4 x 2% = 6.140.400 (VNĐ)(Bằng chữ :Sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn, bốn trăm đồng).

III. PHƯƠNG ÁN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp:6.140.400 (VNĐ) (Bằng chữ :Sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn, bốn trăm đồng). Trong đó được phân ra từng năm như sau:

- Số tiền phải nộp năm 2019: 504.000đồng.

- Số tiền phải nộp năm 2020: 1.537.200 đồng.

- Số tiền phải nộp năm 2021: 1.533.000 đồng.

- Số tiền phải nộp năm 2022: 1.533.000 đồng.

- Số tiền phải nộp đến ngày 3/9/2023 : 1.033.200 đồng.

2. Phương án nộp tiền hằng năm

□ Tháng□ QuýüNăm

Số tiền phải nộp mỗi lần theo phương án nộp tiền:

- Số tiền phải nộp năm 2019: 504.000đồng.

- Số tiền phải nộp năm 2020: 1.537.200 đồng.

- Số tiền phải nộp năm 2021: 1.533.000 đồng.

- Số tiền phải nộp năm 2022: 1.533.000 đồng.

- Số tiền phải nộp đến ngày 3/9/2023 : 1.033.200 đồng.

Công ty Công ty .....cam đoan mọi thông tin, số liệu trong Bản kê khai này và giấy tờ tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Sau đó gửi trực tiếp cho sở (ko thông qua phòng 1 cửa). sau khi nhận được sở sẽ có thông báo cho công ty là đã nhận được và đã trình thành phố chấp nhận.


.. Mình biết cảm giác khi không biết làm thế nào và phải hỏi ai khá khó chịu.chúc các bạn hài lòng khi tìm thấy bài này
 

nguyenngocanhymt

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
Hà Nội
scroll-topTop